+(662)3328092-9
sale@doit.co.th
Slide backgroundSlide thumbnail

Activity

 

h1_after

5 S

กิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานที่ใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น

h1_after

QCC

การควบคุมคุณภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

h1_after

KAIZEN

หนึ่งในกิจกรรมที่มีผลต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีวิธีการ บริหารการจัดการที่มีประสิทธิผล และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

h1_after

SAFETY

ด้วยบริษัท ดูอิท จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน

h1_after

TRAVEL & SPORT

ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกับความสุขในการ ทำงานของพนักงาน