+(662)3328092-9
sale@doit.co.th
Slide backgroundSlide thumbnail

Highest Techonology

Quality Measurement

VERNIER

คุณสมบัติ
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดระยะอย่างละเอียด รวมถึงการวัดความหนา เส้นผ่าศูนย์กลางภายในและเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก รวมทั้งความลึกของชิ้นงาน

ลักษณะและวิธีการใช้งาน
ใช้วัดขนาดของชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานชิ้นงานตามแบบของลูกค้า

Light

คุณสมบัติ
Light Meter เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดระดับแสงสว่าง โดยแสงที่วัดได้อ่านค่าเป็น Digital มีหน่วยการวัดเป็น ลักซ์

ลักษณะและวิธีการใช้งาน
ใช้วัดในตำแหน่งชิ้นงานที่คนทำงานอยู่ เพื่อประเมินระดับความเข้มของแสงสว่างกับลักษณะงานที่ปฏิบัติว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงานและด้านคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

Thermocouple

คุณสมบัติ
Thermocouple thermometerเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิความร้อนในเตาอบแห้งชิ้นงาน สามารถทนสภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรงสูง ขีดความสามารถในการวัด -40oC to 1000oC

ลักษณะและวิธีการใช้งาน
ใช้วัดอุณหภูมิความร้อนในเตาอบแห้งชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิให้ได้มาตรฐานการอบแห้งของชิ้นงาน

Micrometer

คุณสมบัติ
Micrometerเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน ที่ต้องการความละเอียดสูงในระดับการวัดทศนิยม 3 ตำแหน่งของหน่วยมิลลิเมตร

ลักษณะและวิธีการใช้งาน
ใช้วัดขนาดของชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานชิ้นงานตามแบบของลูกค้า

Farnsworth1

คุณสมบัติ
FM 100 Hue Test เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการมองเห็นสีที่ไม่ปกติในโทนสีที่แตกต่างกัน ซึ่งเครื่องมือจะช่วยในเรื่อง การจัดการบุคคลกับความสามารถในการตรวจสอบสี

ลักษณะและวิธีการใช้งาน
ใช้ทดสอบบุคลากร เรื่องการดูเฉดสีเพื่อให้ได้เฉดสีของชิ้นงานตามมาตรฐานลูกค้า

Metrology

คุณสมบัติ
เป็นเครื่องมือวัดที่เป็นกล้องขยายและ Probe ในเครื่องเดียวกัน สามารถวัดชิ้นงานได้ทั้ง 2D และ 3D ซึ่งให้กำลังขยายถึง 4.5X ใช้วัดชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูงในระดับการวัดทศนิยม 3 ตำแหน่งของหน่วยมิลลิเมตร

ลักษณะและวิธีการใช้งาน
ใช้วัดขนาดของชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานชิ้นงานตามแบบของลูกค้า

Micro

คุณสมบัติ
กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายภาพสูงช่วยในการตรวจสอบปัญหาที่มีขนาดเล็ก เพื่อการพิสูจน์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง

ลักษณะและวิธีการใช้งาน
ใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่มีขนาดเล็กหรือต้องการความชัดเจนของปัญหา