+(662)3328092-9
sale@doit.co.th
Slide backgroundSlide thumbnail

Activity

 

sample
sample
sample
sample
sample
sample

SAFETY

ด้วยบริษัท ดูอิท จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้
•ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรก ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน
•บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย
•บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัยเป็นต้น
•ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
•พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
•พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
•พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
•บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ