+(662)3328092-9
sale@doit.co.th
Slide backgroundSlide thumbnail

Activity

 

sample
sample
sample
sample
sample
sample

KAIZEN

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ดีขึ้น  การปรับปรุงให้ดีขึ้น  หลักการง่าย ๆ ที่สำคัญของการทำไคเซ็นมีอยู่ 3 ข้อ นั่นก็คือ เลิก ลด และ เปลี่ยน
การทำไคเซ็น คือ การลดหรือเลิกขั้นตอนส่วนเกิน ส่วนที่ไม่จำเป็น ด้วยการเปลี่ยนวิธีการทำงาน เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และต้องอาศัยการพลิกแพลงเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อจำกัดในความเป็นจริงต่าง ๆ เช่น งบประมาณ เวลา อุปกรณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ

ทางบริษัทฯ ได้นำ KAIZEN มาเป็นกิจกรรมหลักในการปรับปรุงระบบคุณภาพ และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงลดเวลาในการทำงาน

กิจกรรม KAIZEN

1. กิจกรรม จับได้ให้เลย เป็นรางวัลที่นำรายชื่อผู้ส่ง Kaizen ประจำเดือน มาจับเพื่อรับรางวัลโดยจะจับ 2 เดือนจับ 1 ครั้ง
2. รางวัลข้อเสนอแนะดีเด่นประจำเดือน
2.1 รางวัลดีเด่นรายบุคคล ต้องมีคะแนนสะสมมากที่สุด และต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรอบเดือนนั้นๆ
2.2 รางวัลดีเด่นรายหน่วยงาน ต้องคำนวณตามจำนวนคนที่ส่งมาและเขียนผ่านเท่านั้น และทุกฉบับของแต่ละหน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ยสูงสุด
3. รางวัลข้อเสนอแนะดีเด่นประจำปี
3.1 รางวัลรายบุคคลประจำปี ต้องมีคะแนนสะสมมากที่สุด และต้องไม่น้อยกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรอบปีนั้นๆ
3.2 รางวัลรายหน่วยงานประจำปี สมาชิกในหน่วยงานนั้นๆ ต้องส่งข้อเสนอแนะครบทุกคน ต้องมีข้อเสนอแนะที่ผ่านการพิจารณาขั้นต่ำ 1 คน ต่อ 3 ฉบับ ในรอบปีนั้นๆ
4. สัปดาห์ Kaizen เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ร่วมเล่นเกมส์ ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม Kaizen เป็นกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเพิ่มความรู้และให้พนักงานมีความร่วมมือในการทำกิจกรรม
5. การจัดอบรม เป็นการอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานสำหรับเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม Kaizen และให้ทราบกฎเกณฑ์ ของกิจกรรมในปีนั้นๆ
6. รางวัลส่งปั๊บรับเลย เป็นรางวัลสำหรับพนักงานที่ส่ง ข้อเสนอแนะ ประจำแต่ละเดือน ต้องเป็นข้อเสนอแนะที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้น