+(662)3328092-9
sale@doit.co.th
Slide backgroundSlide thumbnail

Activity

 

sample
sample
sample
sample
sample
sample

5 S

ตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมประสิทธิภาพ และปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยจัดให้มีการติดตามและประมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
  2. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส และนำไปปฏิบัติได้จริงกับหน่วยงานของตน
  3. เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลประโยชน์และผลที่จะได้รับจากการทำกิจกรรม 5ส
  4. เพื่อสร้างรากฐานให้กับพนักงานและองค์กรให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

กิจกรรม 5ส

1. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรม 5สแก่พนักงานในองค์กร
2. กิจกรรมเสียงตามสาย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5สผ่านเสียงตามสาย และจัดให้พนักงานร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส ผ่านทางโทรศัพท์
3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส  หลักการทำ 5ส ขั้นตอนการทำ 5ส และกระบวนการในการทำ 5ส
4. กิจกรรมสัปดาห์ 5ส จัดทำซุ้มเกมส์ เล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส 5. กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นกิจกรรม 5สจัดขึ้นทุกๆปี โดยจัดขึ้นในช่วงปลายปี ในวันสุดท้ายของการทำงานก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทุกแผนก ทุกหน่วยงาน จะร่วมแรงร่วมใจกันในการทำความสะอาด จัดเก็บพื้นที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากนั้นทางคณะกิจกรรม เชิญผู้บริหารเข้าตรวจพื้นที่พร้อมกับให้คะแนน และประกาศผลแจกรางวัลให้กับพื้นที่ดีเด่น